Projekt „Udržitelná energetika“ r. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_037/0007141 je finančně podporován z Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Spolupráce – Technologické platformy – 1. výzva
 
Projekt se zabývá problematikou technologického foresightu v časovém horizontu 20 let na průmyslové a společenské výzvy v oblasti energetiky spojené s vývojem společnosti a energetického průmyslu v ČR. Projekt zvyšuje podporu aktivit členů TPUE v ETP a podobných subjektech na úrovni EU a přispívá k větší informovanosti a mobilizaci členů TPUE pro účast v evropských výzkumných programech (zejména programu Horizon 2020) a v programech teritoriální spolupráce.
 
Prvním cílem projektu je vypracování strukturovaného pohledu do alternativní budoucnosti v podobě vyváženého dokumentu „Technologický foresight a průmyslové výzvy v oblasti energetiky v ČR“, který bude představovat konsensuální pohled nejvýznamnějších aktérů ČR v oblasti energetického VaV a energetického průmyslu na vývoj energetických technologií z perspektivy průmyslových a společenských výzev spojených s vývojem společnosti a energetického průmyslu v ČR. Dokument „Technologický foresight a průmyslové výzvy v oblasti energetiky v ČR“ bude možné prakticky využít jak členy TPUE jako nástroj pro přípravu strategií jejich dalšího rozvoje, tak odbornou veřejností a zejména orgány státní správy jako podklad pro upřesnění státní energetické koncepce nebo přípravu programů a strategií výzkumu a vývoje v energetice.
 
Druhým cílem projektu je podpořit aktivity členů TPUE, kteří jsou členy (často významnými) evropských technologických platforem a podobných subjektů na evropské a mezinárodní úrovni a využít tyto aktivity, jako významný zdroj informací pro orientaci v záměrech Evropské komise v oblasti rozvoje energetických technologií, pro přípravu technologického foresightu. Tyto aktivity také umožní TPUE dále se podílet na podpoře státních orgánů v rámci Strategického plánu energetických technologií (SET Plan) Evropské komise podněcujícího zavádění inovativních energetických technologií, které přispějí k systémovému řešení možné nerovnováhy mezi výrobou a spotřebou energií, posílí energetickou bezpečnost a zajistí splnění ambiciózních cílů v oblasti ochrany životního prostředí. 
 
Třetím cílem projektu je zvýšení informovanosti členů TPUE o možnostech a podmínkách účasti v evropských výzkumných programech (zejména programu Horizon 2020) a v programech teritoriální spolupráce.
 
Tento projekt významným způsobem umožní TPUE jako představiteli předních průmyslových subjektů, výzkumných organizací a technických univerzit pokračovat v efektivním zprostředkování komunikace a kooperace zainteresovaných výrobců, provozovatelů a výzkumných pracovišť, které se hodlají zapojit do implementace strukturálních a technologických změn v energetickém sektoru jak v české, tak i unijní ekonomice.