• Dokumenty/Documents
 • Projekt EPP
 • Projekt Udržitelná energetika
 • Užitečné odkazy
 • Kontakt
 • Slide # 3

  Slide # 3

  Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts
  Čtěte více »

  Slide # 5

  Slide # 5

  Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts
  Čtěte více »

  Slide # 4

  Slide # 4

  Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts
  Čtěte více »

  Slide # 2

  Slide # 2

  Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts
  Čtěte více »

  Slide # 1

  Slide # 1

  Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts
  Čtěte více »

   

  Podepsaná memoranda o spolupráci.

  TPUE podepsala memoranda o spolupráci s následujícími organizacemi:

   Memorandum o spolupráci s Regionálními distribučními společnostmi (RDS), jmenovitě

  ČEZ Distribuce, a.s.,
  PREdistribuce, a.s.,
  EON Distribuce,

  Cílem RDS je efektivně provozovat elektrické distribuční soustavy, tj. kvalitní, hospodárná a spolehlivá distribuce elektřiny, trvalé zvyšování výkonnosti distribuční sítě a efektivní obnova a rozvoj distribuční sítě.

   Memorandum o spolupráci s Aliancí české energetiky z. s.

  Cílem Aliance české energetiky z. s. je působit v zájmu svých členů jako platforma pro shromažďování a sdílení vědecko-technických, výrobních, obchodních a dalších informací, zkušeností a dovedností v oblasti přípravy, projektování, inženýrské podpory budování energetických děl a výroby zařízení pro energetiku; zajišťovat a koordinovat, v souladu rozhodnutím svých členů, komunikaci a výměnu informací mezi členy a orgány veřejné moci v oblasti státní energetické koncepce a plánu rozvoje jaderné energetiky ČR a být aktivním partnerem vládního výboru pro jadernou energetiku (s představitelem spolku jako členem) a zajišťovat přenos informací mezi vládou a průmyslem ve smyslu Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v ČR, spolupodílet se na vyhodnocování tohoto plánu a navrhovat opatření vládnímu výboru pro jadernou energetiku.

   Memorandum o spolupráci s Národním centrem energetických úspor z. s. (NCEÚ)

  Cílem Národního centra energetických úspor z. s. je vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání, věřejnou správou a dalšími institucemi za účelem pospory investic do energetických úspor, veřejných služeb a všeobecného využití nejnovějších technologií v oblasti udržitelného rozvoje.

   Memorandum o spolupráci se Správou úložišť radioaktivních odpadů (SURAO)

  Hlavním úkolem SURAO je zajišťovat bezpečné nakládání s radioaktivními odpady v souladu s vládou schválenou Koncepcí nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem, s požadavky na jadernou bezpečnost a ochranu člověka i životního prostředí a s mezinárodními smlouvami.

   Memorandum o spolupráci s COGEN Czech a. s.

  Cílem COGEN Czech a. s. je podporovat rozvoj kombinované výroby elektřiny a tepla, zastupovat, prosazovat a obhajovat společné zájmy výrobců i uživatelů kogeneračních technologií, zastupovat zájmy svých členů v evropské organizaci COGEN Europe a spolupracovat s dalšími s dalšími českými a zahraničními partnerskými organizacemi s obdobným zaměřením s cílem výměny zkušeností a jejich využití,

   Memorandum o spolupráci s Českou asociací provozovatelů lokálních distribučních soustav, z.s. (ČAPLDS)

  Cílem ČAPLDS je zastupovat a reprezentovat provozovatele lokálních distribučních soustav ve vztahu k národním úřadům a institucím a mezinárodním organizacím ve věcech souvisejících s provozem lokálních distribučních soustav, umožnit provozovatelům lokálních distribučních soustav aktivní spolupráci a uplatnění svých připomínek při tvorbě a změnách energetické legislativy.

   Memorandum o spolupráci se Solární asociací, z.s.

  Posláním Solární asociace je prosazování férových a transparentních podmínek pro dlouhodobý rozvoj technologie výroby sluneční energie a obhajování zájmů našich členů s ohledem na ochranu investic a dodržování platných legislativních norem v EU.