Evropské technologické a inovační platformy (ETIP, European Technology & Innovation Platforms) byly vytvořeny Evropskou komisí v rámci nové Integrované cestovní mapy Evropského strategického plánu pro energetické technologie (Integrated Roadmap Strategic Energy Technology Plan) tím, že sdružily velké množství zúčastněných stran a odborníků z oblasti energetiky. V současné době existuje 9 Evropských technologických a inovačních platforem.

European Technology and Innovation Platform „Smart Network for Energy Transitions“

https://www.etip-snet.eu/

Úlohou ETIP Smart Networks for Energy Transition (SNET) je usměrňovat výzkum, vývoj a inovace (RD & I) na podporu energetické transformace členských států Evropské Unie.

European Technology and Innovation Platform on Wind Energy

https://etipwind.eu/?ref=tpwind

European Technology and Innovation Platform on Wind Energy (ETIP Wind) propojuje evropskou komunitu v oblasti OZE využívající vítr. Mezi klíčové zainteresované strany této platformy patří odvětví větrné energie, politické zainteresované strany a výzkumné instituce. Cílem ETIP Wind je vytvořit virtuální a fyzickou platformu, pomocí níž by mohla tato komunita komunikovat, koordinovat a spolupracovat s jejími činnostmi a činnostmi souvisejícími s výzkumem, inovacemi a technologiemi. Cílem je definovat a dohodnout se na konkrétních prioritách v oblasti výzkumu a inovací (R & I) a sdělit je evropským institucím a dalším orgánům s rozhodovací pravomocí, aby se podpořila ambice dosažení cílů OZE do roku 2020. ETIP Wind tedy radí politickým činitelům systematicky a koordinovaně, usnadňovat spolupráci a sdílet informace se všemi zúčastněnými stranami ve větrné energii.

European Technology & Innovation Platform PV

http://www.eupvplatform.org/

European Technology & Innovation Platform PV je nezávislá organizace, jehož cílem je být uznávanou referenční organizací pro klíčové rozhodovací a politické činitele. Posláním platformy je vypracovat strategii a odpovídající implementační plán vzdělávání, výzkumu a vývoje technologií, inovace a zavádění fotovoltaické sluneční energie na trh.

Renewable Heating & Cooling (RHC)

http://www.rhc-platform.org/

Platforma RHC usiluje o koordinaci evropských, národních, regionálních a místních programů výzkumu, rozvoje a zavádění a iniciativ v oblasti obnovitelných zdrojů tepla a chladu. Platforma RHC působí jako katalyzátor pro vytváření efektivních partnerství veřejného a soukromého sektoru a poskytuje kvalifikované rozhraní mezi EU a členskými státy pro koherentní rozvoj politiky výzkumu a pro soudržné plánování a provádění programů. Pomůže také rozvíjet povědomí o roli technologií využívajících obnovitelné zdroje energie v evropském energetickém mixu s nízkými emisemi uhlíku a podpoří spolupráci jak v rámci EU, tak v celosvětovém měřítku.

European Biofuels Technology Platform

http://www.biofuelstp.eu/

Posláním European Biofuels Technology Platform je přispívat k:
– rozvoji cenově výhodných celosvětových hodnotových řetězců biopaliv,
– vytvoření zdravého průmyslu biopaliv a
– urychlit udržitelné využití biopaliv v EU
prostřednictvím procesu vedení, prioritizace a podpory výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací.

Sustainable Nuclear Energy Technology Platform

http://www.snetp.eu/

Energie jaderného štěpení poskytuje evropským občanům a průmyslu bezpečnou, udržitelnou, konkurenceschopnou a v podstatě bezuhlíkovou energii. V rámci Strategického plánu pro energetické technologie (plán SET) formulovaly zúčastněné strany Evropské komise kolektivní představu o příspěvku, který by mohlo štěpení přispět k přechodu Evropy na nízkouhlíkovou skladbu zdrojů energie do roku 2050, s cílem integrovat a rozšíření možností výzkumu a vývoje s cílem dosáhnout tohoto cíle. Je třeba nyní podniknout kroky, aby Evropa mohla udržet své přední technologické a průmyslové postavení v oblasti civilní jaderné technologie.

European Technology Platform for Zero Emission Fossil Fuel Power Plants

http://www.zeroemissionsplatform.eu/

European Technology Platform for Zero Emission Fossil Fuel Power Plants (ZEP), která byla založena v roce 2005, je jedinečnou koalicí zúčastněných stran spojených jejich úsilím o podporu zachycování a ukládání CO2 (CCS) jako klíčové technologie pro boj proti změně klimatu. ZEP je poradcem Evropské komise v oblasti výzkumu, demonstrace a zavádění CCS.

ETIP Ocean energy

https://www.oceanenergy-europe.eu/

Ocean Energy Europe (OEE) je největší síť profesionálů v oblasti využití energie oceánu na světě. Jejími členy je 117 organizací, včetně předních evropských podniků, průmyslu a výzkumných ústavů. OEE zastupuje zájmy evropské energetiky v oblasti energetického využití oceánu.

ETIP Deep Geothermal

http://www.etip-dg.eu/

European Technology & Innovation Platform on Deep Geothermal (ETIP-DG) je otevřená skupina zainteresovaných stran podpořená Evropskou komisí v rámci Strategického plánu pro energetické technologie (plán SET), zaměřená na podporu plného využití potenciálu hlubinných geotermálních technologií v Evropě. Hlavním cílem je celkové snížení nákladů, včetně sociálních, environmentálních a technologických nákladů. ETIP-DG sdružuje zástupce z průmyslu, akademické obce, výzkumných center a odvětvových sdružení, kteří pokrývají celé spektrum výzkumu a využití hlubinné geotermální energie.