§ 1 – Název a sídlo zájmového sdružení

 1. Název zájmového sdružení v české řeči zní: Technologická platforma „Udržitelná energetika ČR“, v anglické řeči se používá název: Technology Platform „Sustainable Energy for the Czech Republic“ (dále jen Platforma).
 2. Sídlem Platformy je Husinec-Řež čp. 130, PSČ 250 68.

§ 2 – Poslání (předmět činnosti) Platformy

 1. Posláním Platformy je podpora aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií využitelných pro udržitelný rozvoj výroby, přenosu a spotřeby moderních forem energie v ČR.
 2. Platforma přispívá ke koordinaci aktivit subjektů výzkumu a vývoje energetických technologií a producentů a dodavatelů využitelné energie mezi sebou a v návaznosti na programy a finanční zdroje domácí i zahraniční.
 3. Platforma definuje, reprezentuje, podporuje, hájí a prosazuje oprávněné a společné zájmy svých členů s cílem vytváření vhodného prostředí pro uplatňování moderních technologií v udržitelném rozvoji energetiky.

§ 3 – Cíle Platformy v rámci jejího poslání

 1. 1. Platforma usiluje o zapojení svých členů do Evropských průmyslových iniciativ a do technologických platforem, které vznikají v jejich rámci a zabývají se výzkumem, vývojem a zaváděním technologií pro udržitelný rozvoj energetiky. Ustavení a činnosti Platformy jsou v souladu se Strategií pro evropské technologické platformy: ETP 2020 (STRATEGY FOR EUROPEAN TECHNOLOGY PLATFORMS: ETP 2020) ze dne 12. července 2013.
 2. Platforma systematicky mapuje rozvoj v oblasti výzkumu, vývoje a zavádění technologií pro udržitelný rozvoj energetiky v EU, USA a dalších ekonomicky vyspělých zemích.
 3. Platforma sleduje a vyhodnocuje aktivity v oblasti výzkumu, vývoje a zavádění technologií pro udržitelný rozvoj energetiky v ČR.
 4. Platforma systematicky sleduje možnosti získání prostředků v ČR, EU i jinde ve světě využitelných pro financování výzkumu,vývoje a zavádění technologií pro udržitelný rozvoj energetiky. Jednou z hlavních činností Platformy je podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti
 5. Platforma zajišťuje vzájemnou informovanost subjektů působících v ČR v oblasti výzkumu a vývoje technologií pro udržitelný rozvoj energetiky.
 6. Platforma poskytuje expertízy pro orgány a agentury státní správy a samosprávy v oblastech souvisejících s udržitelným rozvojem energetiky.
 7. Platforma zpracovává projekty z oblasti udržitelného rozvoje energetiky v ČR a žádosti o jejich financování a poskytuje poradenský servis pro jejich realizátory.
 8. Platforma je partnerem dalších institucí obdobného typu v zahraničí, zejména v EU, vůči nim prezentuje a reprezentuje vývoj v oblasti technologií pro udržitelný rozvoj energetiky v ČR.
 9. Platforma propaguje i v zahraničí vhodnou formou činnosti související s rozvojem českých technologií v oblasti udržitelného rozvoje energetiky.

§ 4 – Základní zásady činnosti Platformy

 1. Členství v Platformě je dobrovolné.
 2. Rozhodnutí orgánů Platformy, týkající se plnění jejího poslání a způsobu plnění jejích úkolů, včetně programového prohlášení, mají pro členy Platformy charakter stanovisek, doporučení či návrhů a jsou závazná pouze pro její orgány.
 3. Platforma nezasahuje do vnitřních záležitostí svých členů.

§ 5 – Právní forma, vznik a zánik Platformy

 1. Platforma je zájmovým sdružením právnických osob založeným podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, která nabývá právní způsobilosti zápisem do registru sdružení vedeném Krajským úřadem Středočeského kraje. Platforma je právnickou osobou.
 2. O zániku Platformy včetně způsobu likvidace, určení likvidátora a majetkového vypořádání rozhoduje valná hromada.
 3. Pro likvidaci sdružení se přiměřeně použijí ustanovení zák. č. / Sb. – obchodní zákoník v platném znění – o likvidaci obchodních společností.
 4. Po skončení likvidace sdružení se provede vypořádání likvidačního zůstatku. Podíl jednotlivého člena sdružení na likvidačním zůstatku se určí v poměru dle splaceného příspěvku daného člena sdružení.

§ 6 – Členství v Platformě, členské vztahy a zánik členství

 1. Členství v Platformě vzniká zakládajícím členům podepsáním zápisu z ustavující členské schůze s účinností od zápisu Platformy do příslušného rejstříku.
 2. Do Platformy lze přistoupit. Členy Platformy (dále jen „člen“) mohou být: právnické osoby, které vyvíjejí nebo připravují aktivity v oblasti udržitelného rozvoje energetiky, anebo se na něm finančně či personálně podílejí.
 3. Člen Platformy musí splňovat následující podmínky:
  1. na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, nebylo proti němu zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení, návrh na prohlášení konkurzu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku ani není v likvidaci;
  2. nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky;
  3. nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
  4. jeho statutární orgán nebo člen statutárního orgánu nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání této právnické osoby nebo sdružení, nebo pro trestný čin hospodářské povahy, nebo pro trestný čin proti majetku, ani za jiný úmyslný trestný čin;
  5. nebyl ze sdružení vyloučen.
 4. Splnění podmínek uvedených v odstavci dokládá přistupující člen čestným prohlášením, podepsaným statutárním zástupcem nebo zplnomocněným zástupcem..
 5. Členové mohou užívat označení „Člen Technologické platformy „Udržitelná energetika ČR““.
 6. Členství v Platformě má dvě úrovně, lišící se mírou vlivu člena na organizační běh Platformy a výší členských příspěvků. Neliší se mírou přístupu k informacím odborného či populárního charakteru.
  1. Řádný člen Platformy má možnost ovlivňovat organizační strukturu a strategické řízení Platformy. Řádný člen má právo účastnit se valné hromady s hlasovacím právem a jeho zástupci mohou být voleni do statutárních orgánů Platformy – správní rady a výkonného výboru. o přijetí řádného člena rozhoduje valná hromada.
  2. Přidružený člen Platformy je informován o výsledcích jednání statutárních orgánů Platformy, může se jejich jednání účastnit s hlasem poradním. o přijetí přidruženého člena a jeho účasti na jednáních orgánů Platformy rozhoduje výkonný výbor.
 7. Členství v Platformě vzniká dnem rozhodnutí valné hromady Platformy o přijetí za řádného člena nebo dnem rozhodnutí výkonného výboru Platformy o přijetí za přidruženého člena.
 8. Jestliže člen působí proti zájmům Platformy, může příslušný statutární orgán rozhodnout o vyloučení člena z Platformy.
 9. Vyloučený nebo vystoupivší člen nemá nárok na vrácení již zaplacených členských příspěvků.
 10. Vypořádání případných závazků člena či Platformy vyplývajících především z § odstavce , a § odstavce bude řešeno v souladu s individuální smlouvou uzavřenou mezi členem a Platformou k těmto aktivitám.

§ 7 – Financování Platformy

 1. Činnost Platformy je financována z příjmů, včetně vstupních a ročních členských příspěvků.
 2. Členské příspěvky
  1. Členské příspěvky se dělí na vstupní a roční. v roce, kdy člen vstupuje, platí vstupní příspěvek, v následujících letech pak poplatky roční. Výše vstupního a ročního příspěvku je určena dokumentem „Vstupní a roční členské příspěvky“, schvalovaném valnou hromadou.
  2. Vstupní členský příspěvek je splatný do kalendářních dnů od přijetí žádosti o členství v Platformě. Roční členský příspěvek je splatný do .. příslušného roku.
 3. Prostředky získané ze zdrojů uvedených v tomto článku jsou využívány v rámci schváleného rozpočtu Platformy a to především na úhradu nákladů spojených s realizací předmětu činnosti Platformy a na další rozvoj činnosti Platformy.

§ 8 – Zásady hospodaření Platformy

 1. Majetkem Platformy jsou věci, práva, stálá aktiva, oběžná aktiva, pohledávky, finanční majetek a jiné majetkové hodnoty vytvořené za celou dobu jeho působnosti. S tímto majetkem Platforma hospodaří samostatně.
 2. Finanční hospodaření Platformy se řídí rozpočtem Platformy.
 3. Rozpočet Platformy zahrnuje očekávané příjmy, jakož i výdaje na zabezpečení úkolů a vyrovnané krytí potřeb Platformy v daném rozpočtovém roce.
 4. Příjmy rozpočtu Platformy jsou zejména: dotace z rozpočtových prostředků ČR, dotace z rozvojových programů Evropské unie, členské příspěvky, které odvádějí členové, příjmy z vlastní činnosti a z účasti na podnikání právnických a fyzických osob, příjmy z darů, příjmy z vlastního majetku, příjmy z pořádání různých akcí. v případě řešených projektů s využitím financí z EU či ČR je možné specifikovat závazky jednotlivých členů Platformy individuální smlouvou.
 5. Výdaje rozpočtu Platformy jsou výdaje vynaložené k dosahování cílů Platformy a ostatní výdaje schválené výkonným výborem Platformy.
 6. Za plnění rozpočtu Platformy odpovídá výkonný výbor Platformy.
 7. Rozpočtové prostředky mohou být použity pouze v příslušném rozpočtovém roce, a to k účelům, na které byly rozpočtem Platformy určeny. Nevyčerpané prostředky se odvedou do základního jmění Platformy.
 8. Hospodaření s rozpočtovými prostředky a sestavování rozpočtu kontroluje správní rada Platformy.
 9. Vznikne-li v průběhu roku potřeba rozpočtově nezajištěné úhrady, lze ji zajistit hospodárnějším provedením jiných úkolů nebo odsunutím či omezením některého jiného, méně naléhavého úkolu v rámci jednotlivých druhů rozpočtových výdajů nebo přesunem rozpočtových prostředků mezi jednotlivými druhy příjmů a výdajů rozpočtu. Tato opatření schvaluje výkonný výbor.
 10. Platforma vede podle příslušných předpisů účetnictví, jakož i evidenci o spravovaném majetku a hospodaření Platformy.
 11. Účetní závěrku za příslušné účetní období schvaluje po vyjádření správní rady valná hromada Platformy.
 12. Pokud by v průběhu finančního roku hrozilo překročení výdajové části rozpočtu o více než % objemu členských příspěvků v daném roce, je výkonný výbor povinen svolat do ti dnů valnou hromadu.

§ 9 – Práva a povinnosti členů Platformy

 1. Členové Platformy jsou povinni dodržovat stanovy Platformy.
 2. Každý člen má právo podílet se na rozhodování valné hromady způsobem upraveným v § těchto stanov, zúčastňovat se dalších akcí Platformy a právo spolurozhodovat o činnosti Platformy.
 3. Každý člen má právo prosazovat své názory a ovlivňovat tak tvorbu stanovisek Platformy.
 4. Člen Platformy povinně informuje Platformu o svých činnostech týkajících se energetických technologií způsobem určeným ředitelem Platformy. Bude-li to možné, využijí se stávající informace z existujících relevantních databází.
 5. Každý člen má právo předkládat své návrhy na změny a úpravy základních dokumentů Platformy a obsah jejího programu a návrhy kandidátů pro volby představitelů Platformy.
 6. Každý člen má právo vyjadřovat se k činnosti Platformy a jejích orgánů a požadovat na orgánech Platformy vysvětlení ke všem rozhodnutím Platformy.
 7. Každý člen má právo zapojit se do činnosti Platformy prací v zájmových sekcích a odborných týmech.
 8. Každý člen, orgány Platformy i zaměstnanci Platformy jsou povinni chránit dobré jméno Platformy a nepoškozovat svým jednáním pověst Platformy. Pokud člen vystupuje jménem Platformy, prosazuje a vysvětluje programové cíle a stanoviska Platformy.
 9. Každý člen je povinen oznamovat Platformě všechny změny údajů, které jsou nutné pro vedení členské evidence a poskytovat orgánům Platformy takové informace, které jsou nezbytné k zabezpečení poslání a činnosti Platformy s výjimkou informací utajovaných.
 10. Ochrana duševního vlastnictví člena při aktivitách Platformy bude zajištěna zvláštní smlouvou mezi členem a Platformou, zastoupenou ředitelem, nedohodnou-li se členové jinak.

§ 10 – Orgány Platformy

 1. Orgány Platformy jsou:
  1. valná hromada,
  2. správní rada,
  3. výkonný výbor.
 2. Podle potřeby může výkonný výbor zřizovat dočasné orgány potřebné k zajištění činnosti Platformy, zejména zájmové sekce a odborné týmy.
 3. Funkční období členů výkonného výboru a správní rady je tříleté a končí dnem konání nejbližší valné hromady po jeho uplynutí. k tomuto datu končí i funkční období těch členů orgánů, kteří byli zvoleni v mimořádném termínu nebo do orgánů na základě těchto stanov kooptováni. Opětovné zvolení člena orgánu je možné.

§ 11 – Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Platformy. Valnou hromadu tvoří řádní členové, zastoupení buď svými statutárními orgány nebo osobami s plnou mocí.
 2. Každý člen má na valné hromadě jeden hlas.
 3. Pokud z jakéhokoliv důvodu valná hromada nepřijme pravidla pro určení výše a termínu placení členských příspěvků, platí stávající pravidla upravující tyto vztahy až do doby nového rozhodnutí valné hromady.
 4. Valné hromady se zúčastňují s hlasem poradním členové výkonného výboru a správní rady a dále pak ředitel a hosté přizvaní výkonným výborem Platformy.
 5. Valná hromada:
  1. rozhoduje o změnách stanov, k přijetí takového rozhodnutí je třeba / hlasů všech řádných členů Platformy,
  2. volí a odvolává členy výkonného výboru a členy správní rady, rozhoduje o odměňování členů výkonného výboru a správní rady,
  3. schvaluje výroční zprávu o činnosti výkonného výboru, roční rozpočet a účetní závěrku Platformy,
  4. rozhoduje o přijetí nových řádných členů a jejich případném vyloučení (nadpoloviční většinou přítomných hlasů),
  5. rozhoduje o jiných otázkách, které byly zařazeny na program jednání na základě návrhu výkonného výboru, správní rady nebo členů představujících alespoň / všech členů.
  6. rozhoduje o výši a formě placení členských příspěvků
  7. rozhoduje o vstupu Platformy do jiných organizací a majetkových účastech v nich.
  8. rozhoduje o dalších otázkách, které si vyhradila nebo o kterých rozhoduje podle těchto stanov.
 6. Valná hromada se koná nejméně jednou ročně.
 7. Valná hromada musí být svolána písemně a pozvánka musí být odeslána nejpozději dnů před jejím konáním. Této lhůty se však mohou členové Platformy vzdát (nutný souhlas všech členů).
 8. Spolu s pozvánkou musí být zaslán i program jednání valné hromady a podkladové materiály pro její jednání. o otázkách, které nebyly na programu jednání uvedeny, se může na valné hromadě jednat jen tehdy, je-li návrh na doplnění programu přijat nejméně / hlasů přítomných členů.
 9. Výkonný výbor může svolat další valnou hromadu z vlastní iniciativy a je povinen ji svolat na základě návrhu správní rady nebo na podkladě písemné žádosti členů, představujících minimálně / členů.
 10. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li na ni přítomni členové představující nadpoloviční většinu všech hlasů.Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, pokud tyto stanovy nevyžadují kvalifikovanou většinu.
 11. Valná hromada rozhoduje o výdajích Platformy převyšujících částku 2.000.000,-Kč.

§ 12 – Výkonný výbor

 1. Výkonný výbor je statutárním orgánem Platformy a jejím nejvyšším orgánem v období mezi valnými hromadami.
 2. Členy výkonného výboru volí valná hromada ze zástupců řádných členů Platformy. Členové výkonného výboru ze svého středu volí předsedu, který svolává a řídí jednání výkonného výboru a dále místopředsedu, který předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nemůže funkci vykonávat. Výkonný výbor je pětičlenný.
 3. Uvolní-li se místo člena výkonného výboru v průběhu funkčního období, může být obsazeno členem, který je výkonným výborem kooptován; kooptaci schvaluje nejbližší valná hromada. Funkční období kooptovaných členů končí společně s funkčním obdobím ostatních členů výkonného výboru.
 4. Pokud se člen výkonného výboru některého jednání výkonného výboru nemůže z vážných důvodů zúčastnit, může delegovat zástupce.
 5. Výkonný výbor dále:
  1. rozhoduje o způsobu realizace poslání Platformy,
  2. rozhoduje o přijetí nových přidružených členů a jejich případném vyloučení (nadpoloviční většinou přítomných hlasů),
  3. zastupuje Platformu, jedná za ni a podepisuje tak, že k názvu Platformy připojí svůj podpis předseda výkonného výboru nebo místopředseda výkonného výboru ,
  4. schvaluje organizační strukturu sekretariátu Platformy včetně výše mezd,
  5. jmenuje a odvolává ředitele Platformy a rozhoduje o jeho odměňování,
  6. kontroluje činnost ředitele Platformy,
  7. předkládá valné hromadě výroční zprávu o činnosti výkonného výboru, návrh ročního rozpočtu a účetní závěrku,
  8. rozhoduje z mimořádných důvodů o úpravách členského příspěvku, plateb za služby, termínech plateb, snížení, případně osvobození od platby,
  9. rozhoduje o nákupu, prodeji, najímání a pronajímání nemovitostí,
  10. kontroluje stav členské základny, správnost a úplnost platby členských příspěvků a úhrad za služby,
  11. svolává z vlastní iniciativy či na návrh správní rady nebo členů, představujících minimálně 1/3 členů, valnou hromadu,
  12. předkládá valné hromadě návrh na vyloučení řádného člena,
  13. rozhoduje o zřízení odborných týmů a zájmových sekcí v rámci Platformy.
 6. Rozhodnutí výkonného výboru může být z časových důvodů provedeno per rollam.
 7. Výkonný výbor se schází ke svým jednáním dle potřeby, nejméně však jednou ročně.
 8. Předseda správní rady nebo jím určený člen správní rady mají právo zúčastnit se jednání výkonného výboru s hlasem poradním.
 9. Výkonný výbor rozhoduje o výdajích Platformy do výše 2.000.000,-Kč.
 10. První výkonný výbor Platformy volí zakládající členové Platformy prostou většinou přítomných zakládajících členů na ustavující schůzi technologické platformy „Udržitelná energetika ČR“.

§ 13 – Správní rada

 1. Správní rada je kontrolním a revizním orgánem Platformy.
 2. Správní rada je sedmi nebo devítičlenná.
 3. Členy správní rady volí valná hromada ze zástupců řádných členů Platformy a zástupců státních orgánů na období 3 let. Opětovné zvolení je možné. Uvolní-li se místo člena správní rady během funkčního období, lze ho obsadit členem, kooptovaným správní radou. Kooptaci schvaluje nejbližší valná hromada. Funkční období kooptovaného člena končí společně s funkčním obdobím ostatních členů správní rady.
 4. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí její zasedání a dále místopředsedu, který předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nemůže funkci vykonávat.
 5. Správní rada:
  1. vyjadřuje se k výroční zprávě o činnosti Platformy a účetní závěrce předkládané valné hromadě,
  2. vyjadřuje se ke členským otázkám předkládaným valné hromadě,
  3. kontroluje plnění usnesení přijatých valnými hromadami Platformy,
  4. dohlíží na finanční hospodaření Platformy a spravování majetku Platformy,
 6. Správní rada zasedá nejméně jednou ročně.
 7. První správní radu Platformy volí zakládající členové Platformy prostou většinou přítomných zakládajících členů na ustavující schůzi technologické platformy „Udržitelná energetika ČR“.

§ 14 – Ředitel Platformy

 1. Ředitel Platformy je zaměstnancem Platformy a je jmenován a odvoláván výkonným výborem.
 2. Ředitel je zodpovědný zejména za zajištění organizace a činností Platformy a řízení jejích běžných provozních záležitostí včetně hospodaření. Ředitel jedná a podepisuje se za Platformu v rozsahu tohoto svého pověření stanovami Platformy.
 3. Ředitel řídí sekretariát Platformy, vykonává za Platformu práva zaměstnavatele dle příslušných obecně závazných právních předpisů, zejména přijímá zaměstnance do pracovního poměru a ukončuje pracovní poměry.
 4. Ředitel, pokud není členem výkonného výboru, se účastní zasedání výkonného výboru s hlasem poradním.
 5. Ředitel má pravomoc rozhodovat o výdajích Platformy do výše 100.000,-Kč.

§ 15 – Zájmové sekce a odborné týmy

 1. Zájmové sekce jsou vytvářeny k dlouhodobému (opakovanému) řešení konkrétních problematik sledovaných Platformou. Zájmovou sekci tvoří delegovaní zástupci členů.
 2. Odborný tým je vytvářen k řešení časově omezené konkrétní problematiky. Odborný tým tvoří delegovaní zástupci členů.
 3. Představitelé zájmových sekcí a odborných týmů se mohou na základě rozhodnutí výkonné rady zúčastňovat jeho jednání s hlasem poradním.

§ 16 – Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy Platformy mohou být měněny pouze na základě rozhodnutí valné hromady.
 2. Tyto stanovy Platformy byly schváleny rozhodnutím valné hromady ze dne 30.7.2019.