Projekt „Udržitelná energetika 4.0“ registrační číslo   CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_105/0018876 je finančně podporován z Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, výzvy III. Výzva Spolupráce – technologické platformy a Prioritní osy PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“,

Náplní projektu je vypracování cestovní mapy průmyslové modernizace a zavádění pokročilých technologií v energetice, které jsou klíčové pro posun technologické úrovně v prioritní aplikační doméně „1.1.2 Energetika“ a znalostních doménách Národní RIS3 strategie „pokročilé výrobní technologie“ a “pokročilé materiály“. Projekt zvyšuje podporu aktivit členů TPUE v ETP/ETIP a v obdobných strategických partnerech na evropské úrovni a přispívá k větší informovanosti a mobilizaci členů TPUE pro účast v evropských výzkumných programech (zejména programu Horizon 2020 a navazujícího Horizon Europe) a v programech teritoriální spolupráce. V rámci projektu bude také vypracována aktualizovaná SVA v energetice.

Prvním a hlavním cílem projektu je vypracování vyvážené cestovní mapy průmyslové modernizace a zavádění pokročilých technologií v energetice, které jsou klíčové pro posun technologické úrovně v prioritní aplikační doméně „1.1.2 Energetika“ a znalostních doménách Národní RIS3 strategie „pokročilé výrobní technologie“ a „pokročilé materiály“.

Tato cestovní mapa bude reflektovat potřeby průmyslových podniků (zejména MSP) a bude představovat konsensuální pohled nejvýznamnějších aktérů ČR v oblasti energetického VaV a energetického průmyslu na modernizaci energetického průmyslu a zavádění pokročilých energetických technologií v podmínkách ČR. Tato cestovní mapa bude navazovat na dokument „Technologický foresight a průmyslové výzvy v oblasti energetiky v ČR – 2. Verze“ vypracovaný TPUE v roce 2019.

Cestovní mapu průmyslové modernizace a zavádění pokročilých technologií v energetice bude možné prakticky využít jak členy TPUE jako nástroj pro přípravu strategií jejich dalšího rozvoje, tak odbornou veřejností a zejména orgány státní správy jako podklad pro upřesnění státní energetické koncepce nebo přípravu programů a strategií výzkumu a vývoje v energetice.

Druhým cílem projektu je podpora aktivit členů TPUE, kteří jsou členy (často významnými) evropských technologických platforem/Evropských technologických a inovačních platforem a obdobných strategických partnerů na evropské a mezinárodní úrovni a využít tyto aktivity, jako významný zdroj informací pro orientaci v záměrech Evropské komise v oblasti rozvoje energetických technologií, pro přípravu cestovní mapy průmyslové modernizace a zavádění pokročilých technologií v energetice. Tyto aktivity také umožní TPUE dále se podílet na podpoře státních orgánů v rámci Integrovaného evropského strategického plánu pro energetické technologie (SET-Plan) Evropské unie podněcujícího zavádění inovativních energetických technologií, které přispějí k systémovému řešení možné nerovnováhy mezi výrobou a spotřebou energií, posílí energetickou bezpečnost a zajistí splnění ambiciózních cílů v oblasti ochrany životního prostředí. 

Třetím cílem projektu je zvýšení/udržení míry informovanosti členů TPUE o možnostech a podmínkách účasti v evropských výzkumných programech (zejména rámcových programech jako Horizon 2020 a navazující Horizon Europe) a v programech teritoriální spolupráce. Tento projekt významným způsobem umožní TPUE jako představiteli předních průmyslových subjektů, výzkumných organizací a technických univerzit pokračovat v efektivním zprostředkování komunikace a kooperace zainteresovaných výrobců, provozovatelů a výzkumných pracovišť, které se hodlají zapojit do implementace strukturálních a technologických změn v energetickém sektoru jak v české, tak i unijní ekonomice.