Projekt „Udržitelná energetika“ r. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_037/0007141 byl realizován od 4.11.2016 do 30.4.2019 a byl finančně podporován z Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Spolupráce – Technologické platformy – 1. výzva

Projekt se zabýval problematikou technologického foresightu v časovém horizontu 20 let na průmyslové a společenské výzvy v oblasti energetiky spojené s vývojem společnosti a energetického průmyslu v ČR. Projekt  podporoval aktivit členů TPUE v ETP a podobných subjektech na úrovni EU a přispěl k větší informovanosti a mobilizaci členů TPUE pro účast v evropských výzkumných programech (zejména programu Horizon 2020) a v programech teritoriální spolupráce.
 
Prvním cílem projektu bylo vypracování strukturovaného pohledu do alternativní budoucnosti v podobě vyváženého dokumentu „Technologický foresight a průmyslové výzvy v oblasti energetiky v ČR“, který  představuje konsensuální pohled nejvýznamnějších aktérů ČR v oblasti energetického VaV a energetického průmyslu na vývoj energetických technologií z perspektivy průmyslových a společenských výzev spojených s vývojem společnosti a energetického průmyslu v ČR.
 
Druhým cílem projektu bylo podpořit aktivity členů TPUE, kteří jsou členy (často významnými) evropských technologických platforem a podobných subjektů na evropské a mezinárodní úrovni a využít tyto aktivity, jako významný zdroj informací pro orientaci v záměrech Evropské komise v oblasti rozvoje energetických technologií, pro přípravu technologického foresightu. Tyto aktivity také umožnily TPUE dále se podílet na podpoře státních orgánů v rámci Integrovaného strategického plánu energetických technologií (SET Plan) Evropské komise.

Třetím cílem projektu bylo zvýšení informovanosti členů TPUE o možnostech a podmínkách účasti v evropských výzkumných programech (zejména programu Horizon 2020) a v programech teritoriální spolupráce.

Tento projekt významným způsobem umožnil TPUE jako představiteli předních průmyslových subjektů, výzkumných organizací a technických univerzit pokračovat v efektivním zprostředkování komunikace a kooperace zainteresovaných výrobců, provozovatelů a výzkumných pracovišť, které se hodlají zapojit do implementace strukturálních a technologických změn v energetickém sektoru jak v české, tak i unijní ekonomice.