1. Platforma usiluje o zapojení svých členů do Evropských průmyslových iniciativ a do technologických platforem, které vznikají v jejich rámci a zabývají se výzkumem, vývojem a zaváděním technologií pro udržitelný rozvoj energetiky. Ustavení a činnosti Platformy jsou v souladu s iniciativou Evropské komise ze dne 16. června 2004 týkající se vytvoření „technologických platforem“, publikované v COM (2004) 353 final.
  2. Platforma systematicky mapuje rozvoj v oblasti výzkumu, vývoje a zavádění technologií pro udržitelný rozvoj energetiky v EU, USA a dalších ekonomicky vyspělých zemích.
  3. Platforma sleduje a vyhodnocuje aktivity v oblasti výzkumu, vývoje a zavádění technologií pro udržitelný rozvoj energetiky v ČR.
  4. Platforma systematicky sleduje možnosti získání prostředků v ČR, EU i jinde ve světě využitelných pro financování výzkumu,vývoje a zavádění technologií pro udržitelný rozvoj energetiky. Jednou z hlavních činností Platformy je podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti.
  5. Platforma zajišťuje vzájemnou informovanost subjektů působících v ČR v oblasti výzkumu a vývoje technologií pro udržitelný rozvoj energetiky.
  6. Platforma poskytuje expertízy pro orgány a agentury státní správy a samosprávy v oblastech souvisejících s udržitelným rozvojem energetiky.
  7. Platforma zpracovává projekty z oblasti udržitelného rozvoje energetiky v ČR a žádosti o jejich financování a poskytuje poradenský servis pro jejich realizátory.
  8. Platforma je partnerem dalších institucí obdobného typu v zahraničí, zejména v EU, vůči nim prezentuje a reprezentuje vývoj v oblasti technologií pro udržitelný rozvoj energetiky v ČR.
  9. Platforma propaguje i v zahraničí vhodnou formou činnosti související s rozvojem českých technologií v oblasti udržitelného rozvoje energetiky.