Předpisy VaVaI EU

Přehled předpisů Evropské unie vztahující se k výzkumu, vývoji a inovacím

Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací – Úřední věstník Evropské unie C 198/01, 27.6.2014

Stáhnout: PDF (0) Zobrazit ve velkém okně


Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem-Úřední věstník Evropské unie L 187, 26.7.2014.

Stáhnout: PDF (0) Zobrazit ve velkém okně


Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, ve znění Nařízení Komise (EU) č. 2017/1084 ze dne 14. června 2017.

Stáhnout: PDF (0) Zobrazit ve velkém okně


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013, o společných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

Stáhnout: PDF (0) Zobrazit ve velkém okně


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17.prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006.

Stáhnout: PDF (0) Zobrazit ve velkém okněPředpisy pro VaVaI ČR

Přehled zákonů a předpisů České republiky vztahující se k výzkumu, vývoji a inovacím


Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)

Stáhnout: PDF (0) Zobrazit ve velkém okněDalší předpisy České republiky vztahující se k výzkumu, vývoji a inovacím.

Předpisy České republiky vztahující se k výzkumu, vývoji a inovacímNárodní priority a strategieNárodní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které byly přijaty usnesením vlády ze dne 19. července 2012 č. 552

Stáhnout: PDF (0) Zobrazit ve velkém okně


Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky
(Národní RIS3 strategie)

Stáhnout: PDF (0) Zobrazit ve velkém okně