1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Platformy. Valnou hromadu tvoří řádní členové, zastoupení buď svými statutárními orgány nebo osobami s plnou mocí.
 2. Valná hromada:
  1. rozhoduje o změnách stanov, k přijetí takového rozhodnutí je třeba 2/3 hlasů všech řádných členů Platformy,
  2. volí a odvolává členy výkonného výboru a členy správní rady, rozhoduje o odměňování členů výkonného výboru a správní rady,
  3. schvaluje výroční zprávu o činnosti výkonného výboru, roční rozpočet a účetní závěrku Platformy,
  4. rozhoduje o přijetí nových řádných členů a jejich případném vyloučení (nadpoloviční většinou přítomných hlasů),
  5. rozhoduje o jiných otázkách, které byly zařazeny na program jednání na základě návrhu výkonného výboru, správní rady nebo členů představujících alespoň 1/3 všech členů.
  6. rozhoduje o výši a formě placení členských příspěvků
  7. rozhoduje o vstupu Platformy do jiných organizací a majetkových účastech v nich.
  8. rozhoduje o dalších otázkách, které si vyhradila nebo o kterých rozhoduje podle těchto stanov.
 3. Valná hromada se koná nejméně jednou ročně.